Thực Tập Sinh Trong Tiếng Anh Là Gì

  -  

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì? quá trình thực tập giỏi vị trí, dịp, tuyển chọn dụng thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì sẽ được kanamara.vn câu trả lời cho chính mình vào bài viết. 


*

Thực tâp sinch là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinc chưa phải là nhân viên cấp dưới xác định của doanh nghiệp.

Thực tập sinh tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinch tốt của tớ.)

VD: Don’t ever speak to an intern lượt thích that again. (Đừng thủ thỉ cùng với thực tập sinch như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra bản báo cáo kia.)

VD : The buổi tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming buổi tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc trên hồ bơi là buổi tiệc mừng đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission điện thoại tư vấn, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi chờ đợi sự lôi kéo đi truyền đạo của chính bản thân mình, tôi thao tác làm việc cùng với tư phương pháp là 1 trong thực tập sinc tại Hà Nội Thủ Đô.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa hẹn, cuộc gặp mặt mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player anh em, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu hiện công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác đến ai, cửa hàng nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated giỏi nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan lại trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake mừng đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cung cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với nội dung bài viết chúng ta cũng có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, vị trí giờ đồng hồ anh là gì? với sẽ giúp đỡ các bạn bao gồm thêm 1 vài từ vựng về bộ phận tuyển dụng để giao hàng cho quy trình học hành là làm việc của mình!