Circumcision Là Gì

  -  
(Roman Catholic Church và Anglican Church) feast day celebrating the circumcision of Jesus; celebrated on January 1st

*

Over time, people of this area developed a khung of worship that incorporated some of the beliefs và practices phối out in God’s Law, such as circumcision.

Bạn đang xem: Circumcision là gì


Dần dần dần chúng ta tạo cho một bề ngoài thờ phượng pha trộn, trong những số ấy gồm một số trong những tinh thần và thực hành bao gồm vào Luật pháp của Đức Chúa Ttránh, chẳng hạn như phép cắt bì.
Compelling Titus và other Gentiles lớn get circumcised would have been denying that salvation depends on Jehovah’s undeserved kindness & on faith in Jesus Christ rather than on works of the Law.
Bắt buộc Tkhông nhiều và những người dân Dân Ngoại không giống nên cắt bì tức là khước từ sự kiện sự cứu vớt rỗi tùy trực thuộc địa điểm ân điển của Đức Giê-hô-va với đức tin địa điểm Chúa Giê-su Christ chứ không hề tùy thuộc nơi bài toán tuân theo Luật Pháp.
But actually when you look at female circumcision, you see that it has nothing to vì with Islam, it"s just a North African practice, which predates Islam.
Nhưng thực chất nếu khách hàng thấy được lần giảm bao quy đầu đàn bà các bạn sẽ nhận biết lệ đó không tồn tại tương quan gì cho tới Hồi giáo, đó chỉ là một tiền lệ của Bắc Phi sẽ đẩy lùi Hồi giáo lại.
Then he asks: “If a man receives circumcision on a sabbath so that the Law of Moses may not be broken, are you violently angry at me because I made a man completely well on a sabbath?
Rồi ngài hỏi dân chúng: “Nếu một người được cắt bì vào trong ngày Sa-chén để ko vi phạm Luật pháp Môi-se thì sao đồng đội lại tức giận với tôi do tôi đang làm cho một người được trọn vẹn trẻ trung và tràn đầy năng lượng vào trong ngày Sa-bát?
Circumcision does not mean a thing, và uncircumcision means not a thing, but observance of God’s commandments does.
Chịu đựng cắt- chẳng hề gì, không Chịu đựng cắt-bì cũng chẳng phải gì; sự quan-hệ là giữ các điều-răn uống của Đức Chúa Trời.
The fact that the circumcised alien resident ate of the unleavened bread, bitter herbs, and lamb of the Passover does not establish that those today of the Lord’s “other sheep” who are present at the Memorial should partake of the bread & the wine.
Sự khiếu nại khách kiều ngụ láng giêng vẫn chịu đựng giảm bì ăn uống bánh ko men, rau củ đắng và giết cừu của lễ Vượt-qua không xác minh rằng những người trực thuộc lớp “cừu khác” thời buổi này của Chúa có mặt vào Lễ Kỷ-niệm cần dự phần ăn bánh và uống rượu.
How were the members of the governing body toàn thân able to reach the “unanimous accord” that Gentile believers were not required to lớn be circumcised in order khổng lồ be saved?
Làm vậy nào rất nhiều thành viên của hội đồng chỉ huy trung ương sẽ có thể đạt tới việc “đồng lòng quyết ý” rằng phần lớn tín đồ vật Dân Ngoại không sẽ phải chịu đựng phnghiền cắt bì để được cứu?
To some, such as Jews & Muslims, circumcision is more than a health measure; it has religious significance.
Đối với một số người, ví dụ như fan Do Thái và người theo Hồi Giáo, phnghiền cắt bì không chỉ là bởi vì lý do sức khỏe, tuy nhiên nó sẽ đem ý nghĩa tôn giáo.

Xem thêm: So Sánh Chip Intel Và Amd Ryzen? Cpu Intel Và Amd Nên Chọn Chip Của Hãng Nào


That too was important, since circumcision was a sign of the covenant that Jehovah had made with Abrasi mê. —Genesis 17:9-13.
Luật này cũng đặc biệt, vày đó là dấu hiệu của gimong nhưng mà Đức Giê-hô-va vẫn lập cùng với Áp-ra-ham.—Sáng-cầm cố Ký 17:9-13.
+ 21 But they have sầu heard it rumored about you that you have been teaching all the Jews among muốn the nations an apostasy from Moses, telling them not lớn circumcise their children or to follow the customary practices.
+ 21 Nhưng bọn họ nghe đồn đại anh dạy dỗ tất khắp cơ thể Do Thái sống thân dân ngoại rằng họ đề xuất vứt Luật pháp Môi-se, chớ cắt bì mang đến con cũng đừng tuân theo các tục lệ.
Some members of the Jerusalem congregation who had been Pharisees before accepting Christianity argued that Gentile converts were obliged to lớn get circumcised and to lớn observe sầu the Law, but this argument was resisted.
Một số thành viên hội thánh trên Giê-ru-sa-lem là tín đồ Pha-ri-tê mê trước khi tham gia đạo Đấng Christ biện luận rằng Dân Ngoại nhập đạo yêu cầu vâng giữ bài toán giảm bì cùng tuân hành Luật Pháp, dẫu vậy lập luận này đã bị phản đối.
9 What about the rumors stating that Paul was teaching Jews among muốn the nations “neither to lớn circumcise their children nor to lớn walk in the solemn customs”?
9 Còn về những lời đồn cho rằng Phao-lô vẫn dạy dỗ những người dân Do Thái sinh sống thân dân nước ngoài “đừng cắt bì mang lại nhỏ cũng đừng tuân theo các tục lệ” thì sao?
(Acts 15:1, 2) But when Paul relates the circumstances that led khổng lồ his going to Jerusalem lớn have the circumcision issue settled, he states: “I went up as a result of a revelation.”
Nhưng Khi Phao-lô thuật lại yếu tố hoàn cảnh sẽ gửi ông đi đến Giê-ru-sa-lem để vấn đề giảm bì được giải quyết và xử lý, ông nói: “Tôi vâng theo lời tỏ ra nhưng lên đó”.
(Acts 10:34, 35, 44-48) Paul correctly said regarding spiritual Israel: “There is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, foreigner, Scythian, slave, freeman.”
Sđọng đồ dùng Phao-lô nói cực kỳ đúng về dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng: “Tại phía trên không còn phân-biệt bạn Gờ-réc hoặc fan Giu-đa, bạn chịu đựng cắt-phân bì hoặc bạn không chịu đựng cắt-, fan dã-man hoặc bạn Sy-the, bạn tôi-phần đa hoặc người tự-chủ” (Cô-lô-se 3:11).
But also the non- Muslyên ổn communities of North Africa -- the Animists, even some Christians and even a Jewish tribe in North Africa is known to practice female circumcision.
Trong khi còn có các cộng đồng chưa hẳn Hồi giáo làm việc Bắc Phi -- tín đồ tin theo vào trung ương linc, thậm chí là toàn bộ cơ thể Cơ đốc giáo cùng những người trực thuộc cỗ tộc Do Thái ở Bắc Phi đều triển khai thông thường giảm bao quy đầu sống thiếu phụ.
A year before Isaac was born, when Abratê mê was 99 years old, Jehovah required that all males of Abraham’s household be circumcised.

Xem thêm: Bảng Ngọc Hecarim Mùa 11 Và Cách Chơi Hecarim Đi Rừng, Hướng Dẫn Chơi Hecarim Rừng Mùa 11


Một năm kia Lúc Y-sác Thành lập, thời điểm Áp-ra-say mê được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va yên cầu đông đảo tín đồ nam vào nhà Áp-ra-tê mê nên chịu phnghiền giảm bì.
What factor was not involved in making the decision regarding circumcision, và what shows that Jehovah’s blessing was upon the decision?
Yếu tố nào không ảnh hưởng đến quyết định về việc cắt bì, và điều gì cho thấy thêm Đức Giê-hô-va ban phước cho ra quyết định đó?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M