AS OPPOSED TO LÀ GÌ

  -  

To translate this page scroll up & clichồng on the link that says "Select Language."

Para leer esta págimãng cầu en español desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Select Language" (seleccionar idioma) y elija "Spanish" (español).

Bạn đang xem: As opposed to là gì


*

Marin County Emergency Rental Assistance Program

El Programa de Asistencia para el Alquiler del condavị de Marin

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp trên Quận Marin


The application process is open for unpaid rent and/or utilities from April 2020-December 2021. Currently, baông xã rent is being paid, and at 100%. Payment for the following is in development, and will be announced soon:

Compensation for money borrowed to lớn pay rent & for future rent Past grants for 80% or 25% of baông xã rent will be "topped off" automatically lớn 100% Utility payments

El proceso de solicitud está abierkhổng lồ para alquileres o servicquả táo públicos impagos desde abril de 20trăng tròn hasta diciembre de 2021. Actualmente, el alquiler retroactivo se paga al 100%. El pago de lo siguiente está en desarrollo, y se anunciará pronto:

Compensación por dinero prestabởi para pagar el alquiler y para alquileres futuros Subvenciones pasadas del 80% o el 25% de alquiler retroactivo se “rematará” automáticamente al 100% Pagos de servictiện ích ios públicos

Quy trình ĐK sẽ ban đầu giành riêng cho chi phí mướn bên không thanh khô toán thù và/hoặc hình thức dịch vụ app từ tháng 4 năm 20trăng tròn mang lại mon 12 năm 2021. Lúc Này, chi phí thuê bên còn thiếu đang được tkhô nóng toán cùng ở mức 100%.Việc thanh hao toán thù cho khoản sau đang rất được tùy chỉnh cấu hình cùng sắp được công bố:

Khoản đền bù so với chi phí sẽ vay để trả chi phí thuê nhà với tiền thuê nhà trong tương lai Khoản trợ cấp cho trước đó cho 80% hoặc 25% chi phí mướn đơn vị còn thiếu sẽ tiến hành “trả thành” tự động hóa lên 100% Tkhô cứng tân oán các các dịch vụ ứng dụng

Landlord Information Sessions. Sesiones de información para propietartiện ích ios.Phiên Thông Tin Cho Chủ Nhà.

When/Cuándo/Thời gian:Every Thursday from 6-7PM /Cada jueves desde 6-7PM /6-7h về tối Thứ đọng Năm Hàng Tuần

*


*


*


*


*


Eviction Moratorium Extension through September 30, 2021

Statewide COVID-19 eviction protections have been extended through September 30, 2021. All renters are protected by this law, regardless of citizenship status. To be protected, renters should skết thúc a signed declaration khung to their landlord each month they are unable to pay rent. This form can be found on COVID-19 Renter Protections.

Extensión de la moratoria de desahucio hasta el 30 de septiembre de 2021

Las protecciones estatales de desahucio por el COVID-19 se extendieron hasta el 30 de septiembre de 2021. Todos los inquilinos están protegidos por esta ley, independientemente de su estavì chưng de ciudadanía. Para estar protegidos, los inquilinos deben enviar un formulario de declaración firmabởi al propietario cadomain authority mes que no puedan pagar el alquiler. Este formulario se puede encontrar en el sitio website COVID-19 Renter Protections.

Gia Hạn Lệnh Tạm Hoãn Trục Xuất đến khi xong ngày 30 tháng 9 năm 2021

Các giải pháp phòng trục xuất vì COVID-19 bên trên toàn tiểu bang đã có được gia hạn đến hết ngày 30 mon 9 năm 2021. Tất cả mọi người thuê nhà đầy đủ được hiện tượng này bảo đảm an toàn, bất kỳ chứng trạng công dân của họ là gì. Để được đảm bảo, người mướn công ty cần cung ứng mẫu khai báo đã ký kết đến gia chủ từng tháng rằng bọn họ chẳng thể trả chi phí thuê. Biểu mẫu mã này có bên trên trang web COVID-19 Renter Protections.

Local Community Organizations and Resources

This program is a partnership between the County of Marin and local community-based organizations, including Adopt A Family, Canal Alliance, Community Action Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services & Women Helping All People.

Organizaciones de la Comunidad Local y Recursos

Esta programa es es un esfuerzo conjunkhổng lồ del Condavị de Marin, Marin Community Foundation, y organizaciones de la comunidad local, incluyenbởi vì Adopt A Family, Canal Alliance, Community kích hoạt Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services, y Women Helping All People.

Các Tổ Chức cùng Nguồn Lực Cộng Đồng Địa Phương

Chương thơm trình này được bắt tay hợp tác thân Quận Marin với những tổ chức triển khai cộng đồng địa phương thơm, bao gồm Adopt A Family, Canal Alliance, Community kích hoạt Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services cùng Women Helping All People.

Questions?

Please gmail Rental Assistance, or call (415) 473-2223. Requests for disability accommodations may be made by phoning (415) 473-2223 (Voice), CA Relay 711 or by email. Please bởi vì not Hotline the line more than once, as it slows down the process.Staff will be available khổng lồ assist applicants who vì chưng not have access to lớn a computer or smart phone, or need additional assistance.

¿Preguntas?

Por favor envíe un correo electrónico al Rental Assistance, o llame (415) 473-2223. Para solicitar acomodaciones para personas nhỏ discapacidades, llame (415) 473-2223 (voz), CA Relay 711 o por correo electrónicocomputadora o teléfono que puede conectarse al internet, o mê mệt necesita ayudomain authority completanbởi vì la solicitud.

Xem thêm: Khối Echo Nghĩa Là Gì - Khối Echo Trong Tử Cung Là Gì

Thắc mắc?

Vui lòng gửi tin nhắn tới Rental Assistance (Sở phận Hỗ trợ Cho thuê), hoặc Call tới (415) 473-2223. Quý vị rất có thể thử dùng hỗ trợ về khu vực sống cho người tàn tật bằng cách Điện thoại đến số (415) 473-2223 (Giọng nói), CA Relay 711 hoặc gửi tin nhắn. Vui lòng không hotline tới số này không ít lần, đã làm cho ùn tắc quá trình. Nhân viên của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cung ứng những người dân nộp đối kháng cần thiết sử dụng laptop hoặc điện thoại cảm ứng thông minh thông minh, hoặc yêu cầu cung cấp thêm.


To qualify for this assistance, applicants must: / Para recibir asistencia, las personas necesitan cumplir bé estos requisitos: / Để đầy đủ điều kiện nhận cung ứng này, fan nộp solo phải:

Please note that this income will be determined by the household"s current income, as opposed khổng lồ annual income for tax purposes. /Tenga en cuenta que estos ingresos serán determinados por los ingresos actuales, a diferencia de los ingresos anuales que se utilizan para el pago de impuestos / Vui lòng chú ý rằng thu nhập này được xác định theo thu nhập bây giờ của hộ gia đình, chứ đọng không hẳn thu nhập cá nhân thường niên được đánh thuế.


Documents / Documentos/Các tài liệu/单据

For this program, you will need to lớn upload a copy of the following documents:

Copy of your photo lớn ID.You can satisfy this requirement using one (1) of the following: Current Driver’s License with photograph (from the U.S. or any of its territories); Non-Driver’s Identification Card with photograph (from the U.S. or any of its territories); Passport; Identification from County of Origin with photograph (non-U.S.); U.S. Permanent Resident Card; U.S. Certificate of Naturalization (good for 10 years after date of issue); Learner Permit with photograph (from the U.S. or any of its territories); Work Identification with photograph. Income Documentation.You can satisfy this requirement using one (1) of the following: Pay stub(s) (minimum 30 days); Unemployment award letter; W-2; Bank statement (reflecting salary or reduction in salary); Letter from employer (reflecting income level, decrease in income màn chơi or layoff); Form 1040 as filed with IRS; Benefits award letter (social security, VA, etc.); Self-declaration statement (can be used if self-employed or if other documents cannot be produced). Proof of Tenancy.You can satisfy this requirement using one (1) of the following: First page of current lease; Utility bill showing address; Notice of past due rent; Eviction notice; Self-declaration (if other documents cannot be produced).

Para este programa, usted necesitará cargar umãng cầu copia de los siguientes documentos:

Copia de su identificación con folớn. Usted puede satisfacer este requisito lớn utilizanvày uno (1) de los siguientes: Licencia de conducir vigente con fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios); Tarjeta de Identificación de No Conductor nhỏ fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios); Pasaporte; Identificación del Condado de Oriren nhỏ fotografía (de fuera de Estados Unidos); Tarjeta de Residente Permanente de Estados Unidos; Certificavì de Naturalización de Estados Unidos (válibởi durante 10 años a partir de la fecha de emisión); Permiso de Aprendizaje bé fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios); Identificación de Trabajo bé fotografía; Documentación de Ingresos. Usted puede satisfacer este requisito lớn utilizanvị uno (1) de los siguientes: Talón(es) de pago (mínimo 30 días); Carta de asignación de desempleo; W-2; Extraclớn Bancario (que refleje el salario o la reducción del mismo); Carta del empleador (que refleje el nivel de ingresos, la disminución del nivel de ingresos o el despido); Formulario 1040 presentabởi vì al IRS; Carta de asignación de beneficios (seguridad social, VA, etc.); Declaración de auto declaración (puede utilizarse mê man se trabaja por cuenta propia o đê mê no se pueden presentar otros documentos). Pruecha de Arrendamienkhổng lồ. Usted puede satisfacer este requisikhổng lồ utilizanvị uno (1) de los siguientes: Primera página del contralớn de alquiler actual; Factura de servicquả táo públicos que indique la dirección; Aviso de alquiler vencido; Aviso de desalojo; Aulớn declaración (đắm say no se pueden presentar otros documentos);

Vui lòng rước theo các làm hồ sơ sau đây:

Bản sao ID gồm hình của khách hàng. Quý vị có thể đáp ứng trải đời này với một (1) trong số những làm hồ sơ sau đây: Bằng tài xế gồm hình của người điều khiển xe pháo bây chừ (từ bỏ Hoa Kỳ hoặc bất kể khu vực như thế nào trong Hoa Kỳ) Thẻ nhấn dạng ID tất cả hình không hẳn của người điều khiển xe pháo (tự Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ) Hộ chiếu Nhận dạng có hình tự Quận Xuất Xđọng (chưa hẳn Hoa Kỳ) Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (hiệu lực hiện hành trong tầm 10 năm tiếp theo ngày cấp) Giấy Phnghiền Tập Lái tất cả hình (trường đoản cú Hoa Kỳ hoặc bất kể cương vực làm sao trong Hoa Kỳ) Thẻ Nhận Dạng Hãng Làm có hình Hồ Sơ Thu Nhập. Quý vị hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu hưởng thụ này với 1 (1) trog đều làm hồ sơ sau đây: Cuống lương (tối tphát âm 30 ngày) Tlỗi trợ cấp cho thất nghiệp W-2 Bản sao kê bank (diễn đạt chi phí lương hoặc bớt lương) Tlỗi từ bỏ công ty lao động (thể hiện mức thu nhập, bớt nấc thu nhập cá nhân hoặc sa thải); Mẫu 1040 nlỗi đang nộp cho IRS Thư quyết định phúc lợi (an sinh làng mạc hội, VA, v.v.) Bản tự kê khai (có thể áp dụng ví như trường đoản cú sale hoặc không thể cung ứng hồ sơ khác) Bằng Chứng Thuê Nhà.

Xem thêm: Msi 2021 Lịch Thi Đấu - Lịch Thi Đấu Msi 2021: Cập Nhật Mới Nhất

Quý vị rất có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm này với 1 (1) trong những hồ sơ sau đây: Trang đầu tiên của thích hợp đồng mướn hiện nay Hóa solo điện và nước biểu hiện tác động Thông báo tiền thuê đơn vị hết thời gian sử dụng Thông báo trục xuất Bản trường đoản cú kê knhì (còn nếu không thể hỗ trợ làm hồ sơ khác)
Rental Assistance Resources & Documents Community ResourcesLegal Support/Mediation Legal Aid of Marin: — legal advocacy và support: Phone: (415) 492-0230 (ext. 102) Fair Housing Advocates of Northern California — legal advocacy và support for cases related khổng lồ Fair Housing violations: Phone: (415) 457-5025 Consumer Protection Unit (Mediation Services) — mediation services between landlords & tenants: Phone: (415) 473-6495 Resources for People Experiencing Homelessness Homeward Bound of Marin — emergency shelters & support for individuals & families experiencing homelessness Admin Office: (415) 382-3363 Family Center: (415) 457-2115 B Street Center: (415) 459-5843 St. Vincent de Paul Society of Marin — tư vấn for individuals và families experiencing homelessness: Phone:(415) 454-0366 (helpdesk) Drop In Wednesday afternoon 1:30 to lớn 3:308trăng tròn B St., San Rafael — offers resources such as bus tickets, ID, car repair, security deposits. Ritter Center — tư vấn for individuals và families experiencing homelessness: Phone: (415) 457-8182 Domestic Violence Center for Domestic Peace — emergency shelters and tư vấn for individuals và families experiencing domestic violence: Phone:(415) 924-6616 Text available: (415) 526-2557 only 9 a.m. – 5 p.m, Monday – Friday. COVID-19 and Eviction Resources Marin County COVID-19 điện thoại tư vấn Center: (415) 473-7191 California COVID-19 Resources:

If you are a person with a disability và require an accommodation lớn participate in a County program, service, or activity, requests may be made by calling (415) 473-4381 (Voice), Dial 711 for CA Relay, or by tin nhắn at least five sầu business days in advance of the sự kiện. We will bởi our best lớn fulfill requests received with less than five business days’ notice. Copies of documents are available in alternative formats upon request.